Zarządzanie projektami B+R

Id usługi: 16814 Data dodania: 18.04.2017
Zarządzanie projektami B+RSkuteczne zarządzanie projektami B+R, stanowi najlepszy sprawdzian efektywności wykorzystania zasobów
i osiągania zakładanych celów na konkurencyjnym obszarze biznesu, nowoczesnej administracji czy też forum społecznego działania. Projekty B+R, to, konfrontacja, innowacyjnego pomysłu zweryfikowanego w procesie badawczym z praktyczną oceną jego potencjału biznesowego. Powodzenie, takiego projektu uwarunkowane jest, zarówno wiedzą teoretyczną, praktyką biznesową a także intuicją menadżerską i wyczuciem skali podejmowanego ryzyka.
Jednym z warunków do sukcesu w tym zakresie jest zdobycie wiedzy o metodach zarządzania projektami
i umiejętności praktycznego działania w stosowaniu własnej wypracowanej
w oparciu o typowe standardy, metodyki, pozwalającej skutecznie realizować projekty.

Podczas szkolenia zostaną omówione wszystkie obszary wiedzy dotyczącej zarządzania projektami B+R
a w szczególności:
• Umiejętnym wyznaczeniu celów projektu,
• Przygotowaniem jednoznacznie określonych warunków zainicjowania projektu,
• Wybranie wariantu realizacji wraz z planem B,
• Elastycznym reagowaniem na zmiany w otoczeniu projektu (reguły tolerancji
w procesie realizacji projektu, nadzór nad zmianami w planie,
• Zarządzanie zakresem (identyfikacja, rozdział, kontrola i weryfikacja).

Uczestnicy zapoznają się z zasadami i technikami:
• Zarządzania czasem (zależności, terminowość, kolejność, spójność działań),
• Zarządzania kosztami (kontrola realizacji budżetu -podejście procesowe), zarządzanie, jakością (walidacja dostaw, przeglądy projektu),
• Zarządzania ryzykiem,
• Oraz utrzymania założonego poziomu, jakości projektu.

Omówione zostaną i przećwiczone na bazie studiów przypadków metody i procedury:
• Zarządzania zasobami ludzkimi (pozyskiwanie zasobów, rozwój kompetencji, zarządzanie Relacjami)
• Zarządzania komunikacją i ryzykiem -podejście procesowe”

Przedstawione podczas tego szkolenia, techniki i narzędzia będą miały zastosowanie w zarządzaniu na każdym etapie cyklu życia projektu, w ramach ustalonych uwarunkowań organizacyjnych i finansowych oraz przy optymalnym wykorzystaniu zespołu projektowego..


Uczestnicy szkolenie uzyskają odpowiedzi między innymi na następujące pytania:
• Czym jest projekt B+R, na czym polegają jego cechy charakterystyczne na tle typowych projektów biznesowych i co z tego wynika dla praktyki realizacyjnej?
• Co jest najistotniejsze w zarządzaniu projektem, B+R?
• Czym są i na czym polegają standardy zarządzania projektami?
• W jakich warunkach standardy należy modyfikować wraz z zmieniającymi sięwarunkami realizacji projektu?
• Jak wykorzystywać w praktyce wiedzę dotyczącą procesów biznesowych w projekcie B+R?
• Jak kontrolować i organizować rozpoczęcie, rozwinięcie i zakończenie projektu?,
• Za pomocą, jakich procedur i technik przeprowadzać regularne przeglądy postępów prac
w stosunku do planu i założeń biznesowych?
• Z czego najczęściej, wynikają kłopoty i porażki projektów?
• Na czym polega znaczenie i w jaki sposób wykorzystywać tzw. elastyczne punkty decyzyjne?
• Z czego wynika i na czym opiera się funkcjonowanie automatycznej kontroli wszelkich odchyleń od planu?

Korzyści dla uczestników:
• Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania projektami B+R, poprzez wnikliwą analizę studiów przypadków, praktyczne ćwiczenia oraz zapoznanie
z przykładami konkretnych rozwiązań, dających się bezpośrednio zastosować w pracy.
• Program tego szkolenia zapewnia kompleksową wiedzę i praktyczne umiejętności, poprzez etap przygotowawczy, na którym definiujemy wymogi projektu, opracowanie struktury i logistyki realizacyjnej, system weryfikacji, aż po zamknięcie i rozliczenie projektu.

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę i umiejętności:
• Jak korzystać z podstawowych koncepcji, umiejętności i technik zarządzania projektem?
• Jak dopasowywać cele i założenia projektu do jasno sprecyzowanych potrzeb otoczenia projektu?
• Jak opracowywać strukturę podziału pracy?
• Jak stawiać realistyczne, wymierne cele i zapewniać pozytywne efekty?
• Jak szacować koszty i terminy przy zastosowaniu prostych i sprawdzonych technik?
• Jak opracowywać i wdrażać niezawodny system kontroli projektu?

Uczestnik po szkoleniu powinien:
• Potrafić założyć nowy projekt,
• Zdefiniować fazy, działania, zadania oraz kamienie milowe projektu
• Zdefiniować zależności pomiędzy zadaniami
• Ustalać harmonogram realizacji zadań
• Zdefiniować ścieżkę bazową i krytyczną projektu
• Zidentyfikować ryzyka projektu i przygotować zestaw działań zaradczych
• Zdefiniować zasoby projektu oraz przyporządkować dla nich zadania


Adresaci szkolenia:
Program przeznaczony jest dla pracowników, specjalistów oraz kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla zarządzania w instytucjach publicznych i firmach komercyjnych, obecnych i przyszłych kierowników projektów, menedżerów laboratoriów, członków grup projektowych.


Metody pracy zastosowane podczas szkolenia:
Szkolenie prowadzone będzie, aktywnymi metodami z wykorzystaniem studiów przypadków, pracy zespołowej oraz rzeczywistych projektów będących w fazie przygotowania
lub wdrożenia.
Zajęcia będą prowadzone w formie prezentacji power-point z omawianiem kluczowych kwestii problemowych.
W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników oraz omawiane studia przypadków. Częścią szkolenia są praktyczne warsztaty
w zakresie ważniejszych zagadnień. Uzupełnieniem wskazanych metod będą ćwiczenia indywidualne i grupowe, testy oraz moderowana dyskusja.


Ważne:
Oficjalne podręczniki standardów; PCM, PMI, PRINCE2, są bardzo obszerne (na przykład; PRINCE 2 liczy 408 stron A4) i często napisane w sposób całkowicie niezrozumiały; mogą sporo „namieszać” i wywołać sporą dozę frustracji. Dlatego uczestnicy szkolenia otrzymają 120 stronicowy Skrypt Szkoleniowy, opracowany z uwzględnieniem specyfiki warunków realizacji projektów w Polsce i wymogów, EU, który ( mamy taką nadzieję) w sposób jasny
i funkcjonalny pomoże w praktycznym wykorzystywaniu tej metodyki w realizowanych
w przyszłości projektach, przez biorących udział w szkoleniu.


Program szkolenia
Dzień I
1. Wprowadzenie do Zarządzania Projektem
• Mity na temat metodyk zarządzania projektami a tzw. zdrowy rozsądek
• Analiza projektu – podejście PRINCE 2, PCM i PMI
• Identyfikacja źródeł sukcesów i porażek projektów
• Analiza problemu i celów projektu- uzasadnienie biznesowe.
• Cykl życia projektu wg PCM, PMI, PRINCE2 - fazy projektu - etapy techniczne i etapy zarządcze
2. Definiowanie podstawowych pojęć zarządzania projektem
• Historia i aktualne trendy w zarządzaniu projektami B+R
• Bariery administracyjne, decyzyjne i kompetencyjne w przypadku projektów B+R
• Systemy i metodyki zarządzania projektem – przegląd wiodących rozwiązań
• Charakterystyka projektu, jako przedsięwzięcia organizacyjnego
• Cele projektu – ćwiczenie
• Obszary zarządzania projektami
• Programy, projekty i operacje
• Typy projektów
• Czynności koordynacyjne i kierownicze w ramach projektu
• Warunki wstępne efektywnego zarządzania projektem
3. Inicjowanie projektu - Obszary w zarządzaniu projektem
• Konspekt Projektu - Matryca priorytetów
• Przygotowanie założeń projektu – ćwiczenie praktyczne
• Planowanie
• Konstruowanie projektu
• Strategiczne decyzje projektu
• Uzasadnienie biznesowe
• Dokument inicjacji projektu – omówienie i ćwiczenie
4. Planowanie projektu - Cykl życia projektu
• Struktura podziału zadań
• Planowanie zasobów
• Metody szacowania czasu trwania i kosztów zadań projektowych
• Schemat sieciowy projektu (Metoda Ścieżki Krytycznej)
• Harmonogram projektu (wykres Gantta; Kamienie Milowe)\Harmonogram a budżet -podstawowe reguły współzależności
• Przykład programu komputerowego wspomagającego zarządzanie projektem

Dzień II
5. Czas realizacji a skuteczność osiągnięcia celów projektu
• Struktura podziału pracy (PPS/ang. WBS), jej wykorzystanie w planowaniu i kontroli
• Zadania projektu, zależności miedzy nimi i dodatkowe ograniczenia zadań w czasie
• Sieć czynności, diagram sieciowy PERT, wykres Gantt’a
• Harmonogram oparty na datach a harmonogram oparty na sieci czynności
• Budowa harmonogramu projektu - „wprzód”, „wstecz"
• Ścieżka krytyczna, zadania krytyczne i podkrytyczne, zapasy czasu
• Określenie i przydział zasobów, rozwiązywanie problemu przeciążenia zasobów
• Łańcuch krytyczny, bufor projektu, bufory zasilające i bufory zasobów
• Zarządzanie czasem w trakcie realizacji projektu – aktualizowanie harmonogramu bieżącego na podstawie informacji o realizacji projektu, zmianach w dostępności zasobów i wymaganiach klienta
Ćwiczenie: Planowanie czasu w projekcie
6. Realizacja i kontrola projektu
• Cele projektu (główne i cząstkowe), tzw. „drzewo celów”, macierz wzajemnej relacji celów projektu
• Analiza SWOT – zasady i procedury przygotowania oraz praktycznego wykorzystania
• strukturyzacja projektu a struktura organizacyjna (np. technika czarnej skrzynki, diagram sprzężenia zwrotnego, wykres Gantta, PERT
• Koszty, przychody, przepływy gotówkowe
• Przekroje i szacowanie kosztów projektów
• Budżetowanie, jako narzędzie zarządzania projektem
• standard EVMS (Earned Value Management System) •Metoda Earned Value i jej zastosowania
• Orientacja na korzyści projektu
• Szacowanie wartości projektu
• Analiza i wprowadzanie zmian
7. Ćwiczenie DIP – dokument inicjacji projektu
8. Podstawy zarządzania ryzykiem w projekcie
• Identyfikacja czynników ryzyka – ćwiczenie praktyczne
• Rodzaje ryzyka w projekcie – przegląd ryzyk typowych i specyficznych
• Kwantyfikacja ryzyka - szacowanie ryzyka
• Analiza ryzyka – test: Twoja skłonność do ryzyka
• Plany przeciwdziałania
• Porażki projektów na skutek niedocenienia potencjalnych ryzyk.
9. Planowanie komunikacji
• Dystrybucja informacji- test: postawa negocjacyjna
• Sprawozdawczość
• Jakość w projekcie? Planowanie, jakości
• Zapewnienie, jakości
• Sterowanie, jakością
• Kapitalizacja doświadczeń, zarządzanie wiedzą
10. Zamknięcie projektu
• Zarządzanie Zmianą w metodyce PRINCE2, PCM i PMI – co z tego wykorzystać dla projektów B+R?
• Zamykanie Projektu - fazy procesu zamykania projektu
• Błędy, które popełniamy najczęściej, – czyli kiedy intuicja nas zawodzi?
• Skonsolidowanie wiedzy o metodykach zarządzania projektami w tym, PCM, PMI, PRINCE2


Szkolenie prowadzi:
Włodzimierz Gawroński
Praktyk. Menedżer, prawnik, finansista. Specjalista zarządzania projektami. Wybitny fachowiec z niesamowitą osobowością zaraża entuzjazmem oraz imponuje wiedzą i doświadczeniem.

W ramach szkolenia otwartego gwarantujemy Państwu:

• Miłą i fachową obsługę
• Profesjonalizm trenera
• Ciekawe materiały szkoleniowe
• Dyplomy ukończenia szkolenia
• Wsparcie poszkoleniowe Trenera (do miesiąca po zakończonym szkoleniu)
• Możliwość uzyskania pomocy od Trenerów poprzez profesjonalne forum szkoleniowe, stworzone specjalnie na tego
rodzaju potrzeby.
• Możliwość wpływu na zakres i przebieg szkolenia akceptowalny przez wszystkich jego uczestników
(niektóre firmy twierdzą, że tylko one tak robią ale to nieprawda ... my działamy tak od samego początku).

Oferujemy również możliwość wymiany spostrzeżeń i wniosków z innymi uczestnikami szkolenia:


Oraz:
• Smaczne obiady i przerwy kawowe
• Pomoc w rezerwacji miejsc noclegowych na preferencyjnych warunkach (nocleg nie jest wliczony w cenę szkolenia).
Hotel, w którym odbywa się szkolenie, znajduje się w ścisłym centrum. Możemy zaproponować również inne hotele na nocleg
• Pomoc Opiekuna szkolenia przez cały czas pobytu - doradzamy, jak miło i efektywnie spędzić czas po szkoleniu
• Grupy do 10 osób, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji
Ocena usługi: 0/5 (0 głos/ów)

Zadaj firmie pytanie o usługę:

Wyślij pytanie do firmy
zamknij X

Osoba kontaktowa*:
Twój e-mail*:
Telefon:
Treść pytania*:
Treść z obrazka*:
Liczba odwiedzin wpisu: 118
  • Poleć usługę na: Udostępnij usługę na Facebooku   Udostępnij usługę na Twitterze   Udostępnij usługę na Google+   Udostępnij firmę na Wykopie

Produkty/usługi firmy:

Avenhansen Sp. z o.o.
Dodaj komentarz
Komentarze:
Jeszcze nikt nie zamieścił komentarza do usługi.
W ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz samodzielnie zarządzać cookies i dokonać zmiany ustawień w swojej przeglądarce.
Więcej informacji znajdziesz na stronie cookies.