Prawo budowlane po nowelizacji w 2017 r.

Id usługi: 17138 Data dodania: 13.06.2017
Prawo budowlane po nowelizacji w 2017 r.Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które zajmują się - projektowaniem, nadzorem nad realizacją inwestycji budowlanych a w szczególności; projektantów, przedstawicieli inwestorów, inspektorów nadzoru inwestycyjnego, kierowników budów, zarządców dróg oraz odpowiedzialnych za realizację inwestycji pracowników firm wykonawczych
i podwykonawczych.Cel szkolenia:

Podstawową treścią tego szkolenia jest kompleksowe i praktyczne zapoznanie uczestników z aktualnymi regulacjami prawnymi, stanowiącymi podstawę praktycznej realizacji prac projektowych i procesu budowlanego w zakresie inwestycji budowlanych. Dotyczy, to w szczególności; aktualnie obowiązujących przepisów KPA, prawa budowlanego, prawa wodnego, prawa ochrony środowiska w zakresie związanym między innymi, z projektowaniem: ujęć wody, stacji uzdatniania wody, rurociągów wody/sieci wodociągowych, sieci kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków, odprowadzania wód do wód i gruntu. Uczestnicy szkolenia, krok po kroku zapoznają się z podstawami teoretycznymi i praktycznym stosowaniem prawa wodnego w konkretnych problemach i sytuacjach, dotyczących przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych a w szczególności w zakresie pozwoleń wodno-prawnych. Uzupełnieniem tej problematyki, będzie, przekazanie wiedzy o procedurach, uzyskiwania decyzji lokalizacyjnych, środowiskowych, w kontekście nowelizacji prawa budowlanego i prawa wodnego. Zdobędą wiedzę jak stosować prawo wodne w związku z prawem budowlanym oraz inne powiązane z nimi ustawy, regulujące zasady i procedury korzystania ze środowiska. W szczególności dotyczy to, zagadnień związanych z - kanalizacją deszczową w zakresie jej własności i utrzymania. Odwodnienia dróg – kanalizacja deszczowa (w tym zalewanie po dużych opadach deszczu), ochrona obiektów, tunele, piwnice, itp. Na szkoleniu omówione zostanie także, problematyka przepustów mostowych, odwodnienia dróg w świetle ustawy prawa wodnego itp. Omówione zostaną także, aktualnie obowiązujące przepisy KPA, ustawa ZRID i przepisy związane z projektowaniem infrastruktury drogowej, ujęte w kontekście, prawa zamówień publicznych z podkreśleniem takich zagadnień, jak, przygotowanie oferty, wycena, oraz najczęściej popełniane błędy w tych postępowaniach. W ramach szkolenia zostaną przedstawione najbardziej istotne elementy procedur wynikających z aktualnie obowiązującego prawa, jak też najczęściej spotykane błędy na etapach; przygotowania, realizacji i rozliczania. Zostaną również omówione studia przypadków wraz z wielostronną ich analizą i interpretacją

Rezultatem tego szkolenia, będzie zdobycie wiedzy o tym jak powinien być przygotowany i zrealizowany, budowlany proces inwestycyjny od etapu uzyskania prawa do terenu, decyzji lokalizacyjnej, przygotowania projektu budowlanego, aż do uzyskania pozwolenia na budowę, bądź też decyzji ZRID. Kolejnym ważnym aspektem tego szkolenia, będzie zdobycie umiejętności rozpoznawania tzw. kontrowersyjnych i błędnych działań na etapach; przygotowania i realizacji. Na tle aktualnie obowiązujących uregulowań ściśle związanych z podstawowym tematem szkolenia, zostanie uczestnikom przekazana wiedzy, w jaki sposób odczytywać zapisy specustawy i ustawy o drogach publicznych, by uniknąć błędów i problemów. Bardzo szczegółowo zostaną omówione Zmiany w Specustawie drogowej wprowadzane w 2015 r.(Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz w Ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.Podczas szkolenia otrzymają między innymi odpowiedź na następujące pytania:Jaki powinien być zakres udziału projektantów w przygotowaniu inwestycji i w jakim stopniu zależy to, od rodzaju i skali inwestycji?

Na jakie elementy umowy o wykonanie projektu, należy zwrócić szczególną uwagę i w jaki sposób odnieść się do przesłanek wyboru, opartych na kryteriach, takich, jak: jakość, funkcjonalność, doświadczenie, walory eksploatacyjne i inne?

W jaki sposób dopilnować prawidłowych zapisów w umowie z projektantem jego zobowiązań w zakresie nadzoru autorskiego, tak by zapewnić skuteczność nadzoru i możliwość dokonywania nieistotnych zmian w projekcie?

Jakie warunki winny być spełnione w umowie, by projektant wyraził zgodę na powierzenie mu zadań zarówno projektowych, jak też całość spraw formalno-prawnych?

W jakiego rodzaju inwestycjach i na jakich zasadach, projektant, może przyjąć na siebie, obowiązki w zakresie pełnego przygotowania procesu inwestycyjnego: od koncepcji do uzyskania w imieniu inwestora wszelkich dokumentów i pozwoleń na budowę?

Co wynika z najważniejszego obowiązku inwestora – przekazanie placu budowy i w jakiej sytuacji powinien uczestniczyć w tym procesie projektant?

Jak projektant powinien określić obszar oddziaływania projektu w odniesieniu do opracowań geodezyjnych dotyczących placu budowy oraz aktualnych warunków gruntowo – wodnych?

Dlaczego tak ważnym zagadnieniem jest szczegółowe wyjaśnienie i wskazanie procedur pozwalających na wybór optymalnego wariantu realizacyjnego inwestycji?

Czym jest i na czym polega przygotowanie i zastosowanie tzw. „scenariusza budowy”?

Jak przygotować SIWZ zawierający najlepszą relację, między jakością i ceną?

Kiedy stosujemy ustawę Prawo budowlane a kiedy Spec ustawę drogową?

Jakie ustawy szczególne stosujemy, a których stosowanie jest wyłączone?
Jakie są wymagania formalno-prawne, dotyczące poszczególnych etapów przygotowania inwestycji drogowej?

Jakie są procedury zapewniające zgodność z aktualnymi warunkami udzielania pozwoleń na budowę?

Jakich zmian w ustawie o drogach publicznych dokonano nowelizacją z dnia?9.06.2016 r.?.

W jakim trybie uzyskiwać zezwolenia na zajęcie pasa drogowego i umieszczanie w nim obiektów i urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi?

Jak przeprowadzić postępowanie o wydawanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdów z dróg?

Co Ustawodawca wprowadził nowego w zakresie regulacji związanych z uzyskiwaniem ZRID?
Jakie wystąpić problemy prawne w odbiorach budowanych dróg?

Czego może nas nauczyć, orzecznictwo sądów administracyjnych w zakresie inwestycji drogowych?
Jak poradzić sobie z istotnym odstąpieniem przy realizacji inwestycji drogowych?
Na które zagadnienia praktycznych aspektów związanych z procesami realizacji inwestycji drogowych należy zwrócić szczególną uwagę?

Jakie są szczegółowe procedury korzystania z pasa drogowego w przypadku robót budowlanych, budowy kanałów technologicznych, umieszczania reklam i usuwania awarii?

Jaki jest zakres kompetencji Wojewody/Starosty, w aspekcie budowy i przebudowy dróg innych kategorii?,

W jakim trybie przebiega zatwierdzenie podziału nieruchomości decyzją zrid ze zwróceniem szczególnej uwagi na zjazdy, tereny zamknięte, wody płynące, rowy – możliwości podziału działek?

Jak należy, określać przesłanki do wznowienia postępowania?

Jakie są skutki prawne pomijania w postępowaniu przygotowawczym, lub naruszania bezwzględnie obowiązujących przepisów i jakie są tego konsekwencje prawne dla uczestników procesu budowlanego?


To tylko przykładowe pytania, na które, otrzymają odpowiedź uczestnicy tego szkolenia.Korzyści dla uczestników:Poznanie i zdobycie umiejętności w zakresie wykorzystania praktycznych procedur
w praktyce stosowania prawa budowlanego, prawa wodnego, prawa ochrony środowiska a przede wszystkim, specustawy i ustawy o drogach publicznych
w przygotowaniu projektów budowlanych i realizacji inwestycji drogowych oraz eliminowania prawidłowości w tej dziedzinie.


2. Pozyskanie szerokiego spektrum wiedzy, dotyczącej błędów i przyczyn porażek
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego po nowelizacji PZP.


3. Zdobycie wiedzy, jak dostosowywać się do wymogów rozszerzonego katalogu dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pozwolenia wodno-prawnego?


4. Zdobycie wiedzy, na czym polegają, zmiany, związane z nowelizacją specustawy
i ustawy o drogach publicznych i jak z nich korzystać w praktyce?Metodyka:Szkolenie będzie prowadzone w formie prezentacji Power-point z omawianiem kluczowych kwestii problemowych. W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników oraz omawiane studia przypadków. Zostaną przeprowadzone praktyczne warsztaty w wybranych aspektach szkolenia. Uzupełnieniem wskazanych metod będą ćwiczenia, testy oraz moderowana dyskusja.


UWAGA: Uczestnicy szkolenia otrzymają dodatkowo obszerny ( ponad 100 stron) Skrypt- podręcznik zawierający omówienie wszystkich najistotniejszych zagadnień dotyczących praktycznych aspektów przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych według znowelizowanych przepisów, będący pomocą w ich praktycznym przygotowywaniu, wdrażaniu i rozliczaniu.Program szkolenia:

Dzień I

Ustawa prawo budowlane po nowelizacji:

Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu:
Procedura ustalania warunków zabudowy: zawartość wniosku, przebieg postępowania, ustalenia decyzji.
Aktualne przepisy dotyczące Miejscowych Planów Przestrzennego zagospodarowania i regulacje w tym zakresie projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego

2. Aktualnie obowiązujące przepisy w zakresie:

Decyzji o pozwoleniu na budowę – przebieg i wymagania formalne procedury uzyskania pozwolenia. Nowe wzory wniosków.

3. Nowelizacja dotycząca, - zmian wprowadzonych w latach 2015 - 2016

Budowa i roboty budowlane wymagające zgłoszenia,
Pozwolenia lub zgłoszenia na remont lub rozbiórkę obiektu budowlanego
Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji budowlanej – typu ZRID
Specyfika i szczegółowe procedury prowadzenia niektórych inwestycji liniowych na przykład: stacji gazowych, zespołów gazowych na przyłączu, gazociągów i przyłączy gazowych.

4. Dokumenty i plany wymagane do rozpoczęcia robót budowlanych:

Mapa zasadnicza i podkłady geodezyjne do projektowania
Dokumentacja geologiczno – techniczna
Projekt budowlany – zagadnienia tzw. obszaru oddziaływania projektu – problemy z właściwą interpretacją.
Prawidłowe opracowywanie dokumentacji geodezyjnej - kluczowe dla inwestycji drogowej
BIOZ i PZJ – nowe obszary regulacji
Weryfikacja przedmiaru robót stanowiącego element dokumentacji projektowej w zamówienia publicznych.
Zasady uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie – nowe regulacje
Publicznie dostępne wykazy oraz upowszechnianie informacji drogą elektroniczną


5. Przebieg procesu budowlanego:

Obowiązki inwestora.
Obowiązki uprawnionych uczestników procesu budowlanego: projektanta, kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego.
Istotne i nieistotne odstąpienia od projektu budowlanego: projekt zamienny, zmiany w projekcie, odstępstwa od projektu budowlanego lub warunków pozwolenia na budowę – studia przypadków
Zasady dokonywania zmian w projekcie oraz w kontraktach zawartych pomiędzy zamawiającym a wykonawcą
Zmiany w projekcie budowlanym w oparciu o Art. 36.a prawa Budowlanego – studia przypadków
Konsekwencje istotnego odstąpienia od projektu budowlanego6. Odbiory i oddanie obiektu do użytkowania: Formalne wymogi oddania obiektu do użytkowania

Zasady i metody przygotowania inwentaryzacji powykonawczej, czyli geodezyjnego pomiaru powykonawczego – metoda bezpośrednia i pośrednia
Pozwolenie na użytkowanie- szczegółowy tryb uzyskania
Omówienie zagadnień związanych z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę w świetle obowiązujących przepisów prawa
Zakończenie robót budowlanych i rola projektanta w tym procesie (odstąpienie istotne / nieistotne od warunków pozwolenia na budowę)
Ustawa prawo ochrony środowiska wraz z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

7. Karta informacyjna przedsięwzięcia – nowe wytyczne

8. Nowe kryteria dla oceny oddziaływania na środowisko

9. Co powinien zawierać raport OOŚ?

10. Nowe przepisy dotyczące kar za naruszenie warunków, wymogów, czy obowiązków związanych z realizacją, eksploatacją lub likwidacją przedsięwzięcia.

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego – ustalenie lokalizacji – wydanie decyzji – rejestr decyzji
Aktualnie obowiązująca procedura decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.

11. Ustawa prawo wodne
12. Nowa struktura organizacyjna – Gospodarstwo Wody Polskie

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej;
regionalne zarządy gospodarki wodnej;
zarządy zlewni;
nadzory wodne

13. Instrumenty zarządzania zasobami

planowanie w gospodarowaniu wodami;
zgody wodnoprawne;
opłaty za usługi wodne oraz inne należności;
kontrolę gospodarowania wodami;
system informacyjny gospodarowania wodami

14. Operat wodno prawny -pozwolenie wodno prawne - zgłoszenie wodno prawnego -ocena wodnoprawna

15. Pozwolenia wodnoprawne dot. zrzutu ścieków, przebudowy urządzeń wodnych, obniżenia zwierciadła wody gruntowej z lejem depresji itp.16. Test: „Twoja sylwetka zawodowa”

Dzień II

1. Kodeks urbanistyczno-budowlany – nowe regulacje

•Definicje – doprecyzowane, uzupełnione – np. ład przestrzenny, infrastruktura społeczna, zabudowa siedliskowa

•Inwestycja – zarówno roboty budowlane jak i zmiana zagospodarowania terenu (np. parking) oraz zmiana użytkowania obiektu budowlanego

•Zgoda inwestycyjna– zastępuje pozwolenie na budowę, zgłoszenie budowlane i decyzję WZ

2. Powiązanie aktów planistycznych z dokumentami planowania strategicznego: program rozwoju przestrzennego gminy częścią gminnej strategii rozwoju

•Plan na wniosek – z inicjatywy inwestora

•Plan uproszczony – dla terenów z wykształconą strukturą przestrzenną

•Plan ze zintegrowaną oceną na środowisko – jedna procedura dla planu i inwestycji

•Miejscowe przepisy urbanistyczne – kolorystyka, ogrodzenia, reklamy

3. Proces inwestycyjny

•Kategorie inwestycji (6)

•W zależności od stopnia złożoności inwestycji, wpływu na przestrzeń

•Określenie wymogów stawianych inwestycji

•Nowy model projektu budowlanego – uregulowanie wszystkich opracowań projektowych

•Podział nieruchomości – zintegrowany w procedurze uzyskania zgody inwestycyjnej

•Jednolite zasady dla przyłączy i zjazdów

•Zgoda inwestycyjna:

•na terenie z planem miejscowym – inwestor jedyną stroną

•bez planu – szeroki zakres stron

•milcząca zgoda dla najprostszych inwestycji

Inwestycje celu publicznego

•Likwidacja „specustaw”

•Podział na 3 klasy

•W zależności od klasy różne wymagania planistyczne:

•Klasa I – strategiczne – wbrew planom, inwestycja może być realizowana od razu, wtórne dostosowanie planowania lokalnego

•Klasa II – liniowe – wbrew planom, inwestycja czeka na obowiązkowe dostosowanie planu

•Klasa III – kubaturowe – tylko na planie miejscowym

•Lokalizacja w decyzji środowiskowo-lokalizacyjnej lub planie miejscowym

•Decyzja zintegrowana

•Wywłaszczenie

•Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości

•Zgoda inwestycyjna

Test: „Twoja skłonność do ryzyka”4. Nowe podejście do prac projektowych – BIM

Co to jest BIM? – Podstawowe pojęcia, krótka historia, – czyli, na jakim jesteśmy aktualnie etapie?
OpenBIM, – czym jest aktualnie i w jakim kierunku się zmienia?
Format IFC-Industry Foundation Classes
Właściwości nowe „oblicze” projektu w technologii BIM
Dwa podejścia - model zintegrowany, a kilka modeli referencyjnych - zalety i wady obu podejść.
Współpraca branżystów na etapie projektowania.
Zaprojektuj-Wybuduj a BIM..
Jak wdrożyć BIM; BIM outsourcing?

5. Ewaluacja od CAD do BIM, – na czym polegają różnice i podobieństwa

Jak to się robi w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Danii i co z tego wynika dla nas, w zakresie wdrażania metodyki BIM?

6. Przykłady komunikacji z administracją publiczną szczebla samorządowego:

Submit-a-plan - Wielka Brytania
Corenet - Singapur

7. Oprogramowanie - przegląd

Oprogramowanie komercyjne do architektury, konstrukcji, instalacji, harmonogramowania, kosztorysowania dostępna polskim rynku. Revit, Archicad, Vectorworks, Bentley System a IFC.
Darmowe narzędzia do zarządzania modelem i budową w technologii BIM - Systemy Tekla BIMsight. BIM Vision

8. BIM na budowie – IPD (Integrated Project Delivery) – Zintegrowany Proces Realizacji Projektu9. Warunki stosowania metodyki BIM w polskim otoczeniu prawnym.

Prawo budowlane
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Prawo środowiskowe
Specustawa drogowa
Prawo własności intelektualnej
Prawo zamówień publicznych - przegląd przykładowych zamówień publicznych opartych na technologiach BIM-owskich.

10. Podsumowanie szkolenia, – czyli błędy, jakie popełniamy najczęściej

Szkolenie prowadzi:

Włodzimierz Gawroński
Praktyk. Menedżer, prawnik, finansista. Specjalista zarządzania projektami. Wybitny fachowiec z niesamowitą osobowością zaraża entuzjazmem oraz imponuje wiedzą i doświadczeniem.


W ramach szkolenia otwartego gwarantujemy Państwu:

• Miłą i fachową obsługę
• Profesjonalizm trenera
• Ciekawe materiały szkoleniowe
• Dyplomy ukończenia szkolenia
• Wsparcie poszkoleniowe Trenera (do miesiąca po zakończonym szkoleniu)
• Możliwość uzyskania pomocy od Trenerów poprzez profesjonalne forum szkoleniowe, stworzone specjalnie na tego
rodzaju potrzeby.
• Możliwość wpływu na zakres i przebieg szkolenia akceptowalny przez wszystkich jego uczestników
(niektóre firmy twierdzą, że tylko one tak robią ale to nieprawda ... my działamy tak od samego początku).
Ocena usługi: 0/5 (0 głos/ów)

Zadaj firmie pytanie o usługę:

Wyślij pytanie do firmy
zamknij X

Osoba kontaktowa*:
Twój e-mail*:
Telefon:
Treść pytania*:
Treść z obrazka*:
Liczba odwiedzin wpisu: 229
  • Poleć usługę na: Udostępnij usługę na Facebooku   Udostępnij usługę na Twitterze   Udostępnij usługę na Google+   Udostępnij firmę na Wykopie

Produkty/usługi firmy:

Avenhansen Sp. z o. o.
Dodaj komentarz
Komentarze:
Jeszcze nikt nie zamieścił komentarza do usługi.
W ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz samodzielnie zarządzać cookies i dokonać zmiany ustawień w swojej przeglądarce.
Więcej informacji znajdziesz na stronie cookies.