Specjalista ds. zamówień publicznych - praktyczny kurs udzielania zamówień publicznych

Id usługi: 17687 Data dodania: 10.11.2017
Specjalista ds. zamówień publicznych - praktyczny kurs udzielania zamówień publicznychCel szkolenia:
Omówienie kluczowych punktów ścieżki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w kontekście zmian w systemie zamówień publicznych. Za główny cel szkolenia przyjęto również dokonanie analizy najważniejszych zasad udzielenia zamówień na tle orzecznictwa KIO i sądów, jak również wyników kontroli prowadzonych w obszarze zamówień publicznych przez różne służby kontrolne. To także doskonała okazja do pogłębienia i usystematyzowanie wiedzy uczestników w zakresie udzielania zamówień publicznych.

Uczestnicy szkolenia:
Przedstawiciele jednostek administracji publicznej oraz państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych, pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wszyscy zainteresowania tematyką zamówień publicznych.

Program szkolenia:
I. Podstawa to dobry fundament – czyli jak poprawnie przygotować postępowanie o udzielenie za mówienia publicznego:
1. Fundamentalne zasady udzielania zamówień publicznych:
- równe traktowanie wykonawców i uczciwa konkurencja w zamówieniach publicznych,
- bezstronność i obiektywizm,
- ustawa o finansach publicznych na straży racjonalności, gospodarności, efektywności i oszczędności,
- pozostałe ustawowe zasady dot. zamówień publicznych: legalności, pisemności, prymatu trybów przetargowych.
2. Planowanie zamówień publicznych to nie tylko „tabelka”:
- planowanie zamówień publicznych w ujęciu organizacyjnym,
- po co nam kolejny dokument – rola planu zamówień publicznych,
- techniczna strona planowania zamówień publicznych,
- zarządzanie planem zamówień publicznych.
3. Szacowanie wartości zamówienia:
- podstawowe definicje i zasady dotyczące szacowania wartości zamówienia,
- określamy przedmiotowy zakres zamówienia publicznego – definiowanie tzw. „zamówień podobnych” na podstawie tożsamości przedmiotowej, czasowej oraz podmiotowej,
- szacowanie wartości a źródła finansowania wydatków,
- udzielanie zamówień w częściach – podstawy łączenia oraz podziału przedmiotu zamówienia,
- zasady dotyczące grupowania zamówień podobnych (roboty budowlane w odniesieniu do definicji obiektu budowlanego, dokumentacja projektowa, dostawa żywności, usługi prawnicze i doradcze, usługi szkoleniowe, sprzęt informatyczny i urządzenia biurowe, in),
- źródła pozyskiwania danych w procesie szacowania wartości zamówienia,
- metody obliczania wartości zamówienia,
- szacowanie wartości zamówień nieprzewidzianych.
4. Opis przedmiotu zamówienia:
- podstawowe zasady opisu przedmiotu zamówienia,
- jak zapewnić jednoznaczny i wyczerpujący opis przedmiotu zamówienia,
- jak uniknąć dyskryminującego opis przedmiotu zamówienia,
- zasady dotyczące „równoważności” przy opisie przedmiotu zamówienia.
5. Kryteria oceny ofert:
- podstawowe zasady dotyczące wyznaczania kryteriów pozacenowych,
- cena lub koszt – nowe możliwości,
- kryteria pozacenowe a opis przedmiotu zamówienia,
- kryteria pozacenowe a zachowanie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców – jak uniknąć dyskryminującego opisu kryteriów,
- mierzymy i ważymy kryteria pozacenowe,
- wyjątek od reguły – kiedy możliwe jest stosowanie ceny jako jedynego kryterium,
- przegląd i charakterystyka kryteriów pozacenowych a faktyczne zastosowanie w praktyce zamawiającego w kontekście wpływu kryteriów na uzyskanie „wartości dodanej” w zamówieniu.

6. Określenie warunków udziału w postępowaniu:
- cel formułowania warunków udziału w postępowaniu,
- proporcjonalność i adekwatność wymagań w zakresie warunków udziału w postępowaniu,
- opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków,
- dokumenty potwierdzające spełnienie warunków – jakie dokumenty może żądać zamawiający,
- poleganie wykonawcy na zasobach i potencjale innych podmiotów.
II. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w świetle zmian ustawy, orzecznictwa i wyników kontroli:
1. Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 tys. €:
1) Zasady dotyczące zamówień publicznych poniżej progu stosowania ustawy Pzp:
- zasady wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych,
- zasady efektywnego i racjonalnego dysponowania środkami publicznymi,
2) Zamówienia „podprogowych” a stosowanie przepisów ustawy Pzp – czy jesteśmy zobowiązani stosować ustawowe regulacje i w jakim zakresie.
3) Wewnętrzne procedury udzielania zamówień publicznych:
- czy mamy obowiązek posiadania regulaminu – podstawa prawna,
- po co nam regulamin - korzyści i zagrożenia,
- co regulamin powinien zawierać – jak zbudować efektywną ścieżkę postępowania.
4) Procedura oceny ofert i wybór wykonawcy:
- zapytania ofertowe, ogłoszenia – a może coś jeszcze, czyli jak pozyskać najkorzystniejszą oferty
- w jakim trybie udzielać zamówień poniżej 30 tys. € - przegląd praktycznych rozwiązań,
- jak zapewnić konkurencyjność zamówień „podprogowych”,
- warunki i kryteria stawiane wykonawcom oraz ofercie w kontekście zapewnienia właściwej relacji nakład-rezultat oraz zachowania efektywności i racjonalności wydatkowania środków publicznych,
- zasady związane z wykluczeniem wykonawcy i odrzuceniem oferty,
- komunikacja z wykonawcą – dopuszczalność poprawiania i wyjaśniania ofert,
- ustalenie terminu składania ofert i konsekwencje z tym związane.
5) Umowa w zamówieniach „podprogowych”:
- podstawa prawna,
- określenie praw i obowiązków stron,
- opis warunków wykonania umowy,
- dopuszczalność zmian umowy,
- określenie zakresu odpowiedzialności stron umowy.
6) Środki ochrony prawnej.
2. Procedura zakupu usług o charakterze społecznym:
- wykaz usług społecznych,
- obowiązki w zakresie upublicznienia zamówienia,
- treść ogłoszenia,
- pozostałe obowiązki zamawiającego.
3. Wyłączenie stosowania ustawy w zakresie zamówień dotyczących działalności naukowo-
badawczej oraz kulturalnej i oświatowej:
- zakres przedmiotowy zamówień objęty wyłączeniem ze stosowania ustawy,
- podstawy udzielania zamówień w zakresie wyłączonym z Pzp,
- procedura udzielania zamówień wyłączonych.
4. Wybór trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) Podstawowe tryby udzielania zamówień publicznych – charakterystyka trybów przetargowych.
2) Udzielanie zamówień publicznych w trybach innych niż podstawowe
- charakterystyka i definiowanie przesłanek umożliwiających zastosowanie trybu innego niż podstawowy po nowelizacji ustawy,
- zamówienie z wolnej ręki jako tryb szczególny,
- tryby negocjacyjne udzielania zamówień publicznych.
5. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym:
- obligatoryjna treść ogłoszenia,
- miejsce publikacji ogłoszeń w zależności od wartości zamówienia,
- zasady ustalania terminu składania ofert.
6. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
1) Obligatoryjna treść SIWZ,
2) Postępowanie w przypadku złożenia żądania wyjaśnienia treści SIWZ:
- prawa wykonawcy oraz obowiązki zamawiającego,
- terminy na udzielenie odpowiedzi,
- upublicznienie wyjaśnienia treści SIWZ,
- dopuszczalność wnoszenia zmian do treści SIWZ,
- konsekwencje wprowadzanych zmian do SIWZ.
7. Badanie oferty w zamówieniu publicznym po nowelizacji ustawy Pzp:
- procedura otwarcia ofert,
- forma oferty oraz dokumenty jakie wykonawca zobowiązany jest złożyć,
- zastrzeżenie tajemnicy w treści oferty,
- ocena spełniania warunków udziału oraz badanie ofert,
- terminy związania ofertą,
- wezwanie wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty oraz uzupełnienia dokumentów,
- poprawianie omyłek w ofertach,
- badanie rażąco niskiej ceny,
- przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania,
- przesłanki odrzucenia oferty,
- unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
- obowiązki informacyjne zamawiającego w związku z oceną i wyborem oferty najkorzystniejszej.
8. Zamówienia in-house:
1) Zamówienia in-house w kontekście wyłączenia obowiązku stosowania ustawy Pzp (art. 4 pkt 13):
- definicja instytucji gospodarki budżetowej oraz organu władzy publicznej,
- przesłanki umożliwiające wyłączenie obowiązku stosowania ustawy w zakresie zamówień in-house,
- skutki naruszenia zasad wyłączenia obowiązku stosowania Prawa zamówień publicznych.
2) Zamówienia in-house udzielane w trybie z wolnej ręki:
- wykonawca zamówienia in-house - definicja osoby prawnej,
- ogólne zasady stosowania trybu z wolnej ręki,
- szczególne przesłanki stosowania „wolnej ręki” w zakresie zamówień in-house,
- kto jest odpowiedzialny za spełnienie przesłanek stosowania trybu z wolnej ręki w zakresie in-house,
- wewnętrzne i zewnętrzne mechanizmy nadzorcze nad poprawnością udzielania zamówień w formule in-house,
- obowiązki publikacyjne i informacyjne zamawiającego.
3) Szczególne przesłanki stosowania „wolnej ręki” w zakresie zamówień in-house:
- jak zbadać zakres i poziom działalności wykonywanej przez osobę prawną na rzecz
zamawiającego/zamawiających,
- specyfika działalności podmiotu a możliwość bezprzetargowego powierzenia zadań w formule in-house,
- jak definiować „sprawowanie kontroli nad osobą prawną”,
- wspólne sprawowanie kontroli nad osobą prawną przez kilku zamawiających jako warunek udzielenia zamówienia in-house w trybie z wolnej ręki,
- podwykonawstwo w zamówieniach in-house.
4) Umowa w sprawie zamówienia in-house:
- umowa w trybie z wolnej ręki a umowa w trybach przetargowych,
- dopuszczalność zmiany umowy zawartej w trybie z wolnej ręki – jakie przepisy należy stosować.
9. Środki odwoławcze w zamówieniach publicznych po nowelizacji ustawy.
10. Zawarcie umowy o zamówienie publiczne:
- treść umowy i termin zawarcia,
- zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
- wypowiedzenie oraz unieważnienie umowy,
- kiedy dopuszczalna będzie zmiana umowy i w jakim zakresie,
- zdefiniowanie istotnej i nieistotnej zmiany umowy według znowelizowanych przepisów Pzp,
- konsekwencje uchylania się stron od zawarcia umowy.
Ocena usługi: 0/5 (0 głos/ów)

Zadaj firmie pytanie o usługę:

Wyślij pytanie do firmy
zamknij X

Osoba kontaktowa*:
Twój e-mail*:
Telefon:
Treść pytania*:
Treść z obrazka*:
Liczba odwiedzin wpisu: 122
  • Poleć usługę na: Udostępnij usługę na Facebooku   Udostępnij usługę na Twitterze   Udostępnij usługę na Google+   Udostępnij firmę na Wykopie

Produkty/usługi firmy:

Avenhansen Sp. z o. o.
Dodaj komentarz
Komentarze:
Jeszcze nikt nie zamieścił komentarza do usługi.
W ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz samodzielnie zarządzać cookies i dokonać zmiany ustawień w swojej przeglądarce.
Więcej informacji znajdziesz na stronie cookies.