Dodaj boks reklamowy w tym miejscu
Stwórz boks dla swojej firmy i promuj ją w Odi.pl.
Quality-9000
- Wdrażanie ISO/TS 16949 [motoryzacja], ISO 9001, ISO 14001, dopr...
Biuro matrymonialne - Elżbieta ...
oferty matrymonialne krajowe ogłoszenia matrymonialne z zagranic...
Infoteach Infobrokering i Szkol...
Oferujemy kursy języka ogólnego i specjalistycznego na wszystkich...
Pytanie do ekspertów:

Jak uzyskać wgląd do akt sprawy karnej?

Odpowiedzi ekspertów:
Celem uporządkowania stwierdzić należy, że wgląd do akt spawy karnej może obejmować: sprawę karnoskarbową, wykroczeniową, karną. Może też odnosić się do wglądu do sprawy karnej na etapie postępowania sądowego, jak również postępowania przygotowawczego, czy też postępowania wyjaśniającego. Dlatego też należy zacieśnić uwagi do najczęściej występującego przypadku, a to wglądu do akt sprawy karnej założonej dla sprawy karnej znajdującej się już na etapie postępowania sądowego. Czyli, akta sprawy karnej założone w sądzie po wniesieniu aktu oskarżenia przeciwko oskarżonemu przez oskarżyciela publicznego.
Kwestię tę regulują przepisy kodeksu postępowania karnego w treści art. 156 paragraf 1 w myśl którego stronom; obrońcom; pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym udostępnia się akta sprawy sądowej oraz daje możliwość sporządzania z nich odpisów lub kopii. Czyli aby uzyskać dostęp do akt sądowych sprawy karnej trzeba posiadać status strony lub jej obrońcy tudzież pełnomocnika. Stronami postępowania karnego na etapie postępowania sądowego są przede wszystkim: oskarżony którego może reprezentować obrońca, oskarżyciel publiczny - co do zasady prokurator - oskarżyciel posiłkowy którego może reprezentować pełnomocnik w osobie adwokata lub radcy prawnego. Nikomu spoza w/w kręgu osób co do zasady nie można udzielić dostępu do akt sprawy karnej. A w takim razie skąd media znają akta sprawy sądowej? Otóż, wspomniany przepis stanowi jednocześnie, że za zgodą prezesa sądu akta sprawy sądowej mogą być udostępniane także innym osobom. Znaczy to tyle, że każdy może wystąpić z wnioskiem o uzyskanie dostępu do akt sprawy karnej. Od strony technicznej niezależnie, czy jesteśmy stroną czy też innym podmiotem każdorazowo aby uzyskać dostęp do akt sprawy karnej musimy złożyć wniosek o uzyskanie takowego dostępu. Najlepiej jednocześnie we wniosku zaznaczyć, że wnosimy jednocześnie o możliwość sporządzania fotokopii za akt sprawy karnej. Wtedy po uzyskaniu zgody nie będzie żadnych przeszkód aby móc dokonania fotokopii ( sfotografowania np. telefonem ) całych akt sądowych sprawy karnej.
Podsumowując do uzyskania dostępu do akta sprawy sądowej karnej koniecznym jest złożenie stosownego wniosku o dostęp do akt. Wniosek ten zostanie co do zasady uwzględniony jeśli wnioskujący o dostęp do akt będzie posiadał status strony postępowania. Natomiast w braku posiadania tego statusu, to czy wniosek o dostęp zostanie uwzględniony będzie uzależnione od oceny prezesa sądu.

adwokat Seweryn Pytlewski

Zapytaj eksperta o szczegóły »
Data: 2022.01.30
Oceń odpowiedź:
1/0