Certum Sp. z o. o.
Naszym klientom oferujemy: 1. Audyt ubezpieczeniowy obejmujący ...
Tomasz Cebulski
Nasza oferta Proponujemy Państwu szeroki wachlarz różnych ubez...
Sprzedaj / Kup biznes
Tysiące ofert sprzedaży firm. Dodaj ofertę lub wybierz firmę dla siebie.
Payroll Power Anna Bielińska-Pi...
Nasze usługi księgowe w Rudzie Śląskiej dotyczą między innymi: -...
Pytanie do ekspertów:

Jakie dokumenty należy zgromadzić ubiegając się o kredyt hipoteczny?

Odpowiedzi ekspertów:
Odpowiedź firmy: Finatio
Lista dokumentów może się znacząco różnić ale ogólna lista dokumentów należy wybrać jeżeli chodzi o źródło dochodu oraz przedmiot transakcji/zabezpieczenia.


LISTA DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO UDZIELENIA KREDYTU


I. Dokumenty składane wraz z wnioskiem kredytowym

• Dowód tożsamości
• Drugi dokument ze zdjęciem
• Dowód tożsamości właścicieli nieruchomości i ich małżonków ( zabezpieczenie na nieruchomości os. trzeciej )
• Książeczka wojskowa ( mężczyźni w wieku poborowym )
• Akt ślubu
• Umowa o rozdzielności majątkowej / wyrok orzekający rozwód, separację / akt zgonu współmałżonka / postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu
• Prawomocny wyrok sądu o rozwodzie i podziale majątku


II. Dokumenty finansowe dotyczące zatrudnienia i dochodów

1. Dokumenty finansowe.
• Wyciągi z ROR z ostatnich 3/6 miesięcy zawierające salda na koniec każdego miesiąca
• Wyciągi z rachunków kart kredytowych z ostatnich 3/6 miesięcy zawierające salda na koniec każdego miesiąca
• Umowa kredytowa wraz z harmonogramem spłat ( refinansowanie, konsolidacja )
• Opinia bankowa zwierająca: kwotę kredytu, saldo zadłużenia, terminowość spłat oraz nr rachunku do spłaty ( refinansowanie , konsolidacja )
• Faktury, rachunki z ostatnich 3/6 miesięcy ( refinansowanie zakupu, remontu )

2. Umowa o pracę, kontrakty, dywidendy
• Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodów ( na druku bankowym )
• Umowa o pracę, kontrakty z ostatnich 12/24 miesięcy
• ZUS – RMUA z ostatnich 12 miesięcy
• Świadectwo pracy, jeśli zatrudnienie jest krótsze niż 12 miesięcy
• Książeczka żeglarska, kontrakty za ostatnie 12 miesięcy, zaświadczenie z agencji morskiej o okresach zamustrowań za i uzyskanych dochodach za ostatnie 12 miesięcy ( marynarze )
• Uchwała zgromadzenia wspólników / akcjonariuszy w sprawie podziałów i wypłat zysków oraz zaświadczenie potwierdzające wysokość wypłaconej dywidendy
• PIT 11 lub PIT 37 potwierdzony przez Urząd Skarbowy
• Zezwolenie na pracę ( zatrudniony na podstawie zagranicznych umów o pracę )
• Raport konsumencki z zagranicznego biura informacji kredytowej ( zatrudniony na podstawie zagranicznych umów o pracę )
• Zezwolenie na pobyt za granicą - dotyczy to wszystkich krajów nie należących do UE i tych z UE, które wprowadziły okres przejściowy na zatrudnienie Polaków, nie dotyczy Polaków delegowanych do pracy przez pracodawcę polskiego.


3. Umowy o dzieło, umowy zlecenia
• Umowy zlecenie / o dzieło z ostatnich 6/24 miesięcy
• PIT 11/8B lub PIT 37 potwierdzony przez Urząd Skarbowy

4. Renta, emerytura
• Renta - decyzja o przyznaniu renty na stałe oraz ostania decyzja o waloryzacji renty
• Emerytura - ostatnia decyzja o waloryzacji emerytury
• Ostatni odcinek renty / emerytury

5. Dochody z prowadzenia gospodarstwa rolnego
• Zaświadczenie z Urzędu Gminy o rocznych przychodach z gospodarstwa rolnego
• Nakaz płatniczy podatku rolnego
• Oświadczenie o korzystaniu bądź nie korzystaniu z dopłat
• Zaświadczenie o braku zaległości w regulowaniu składek na ubezpieczenie społeczne
• Działy specjalne produkcji rolnej - zaświadczenie o braku zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych
• Dowody wpłat składek na ubezpieczenie społeczne rolników w KRUS oraz dowody wpłat podatku rolnego za okres ostatniego kwartału

6. Dochody z najmu
• Umowy najmu wraz z aneksami z ostatnich …….. miesięcy / oświadczenie klienta o przyszłych dochodach z najmu (druk banku)
• Akt własności wynajmowanego lokalu
• PIT 37 / PIT 36 potwierdzony przez US

7. Działalność gospodarcza
• Dokumenty rejestracyjne firmy: zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, REGON, NIP
• Umowa spółki ( jeżeli dotyczy )
• Licencja potwierdzająca prawo do wykonywania zawodu , koncesja ( jeżeli są wymagane )
• PIT 36 / PIT 28 / CIT za ……………. rok potwierdzony przez US
• Kopia książki przychodów i rozchodów za bieżący miesiąc oraz zestawienie przychodów, kosztów i dochodu za poszczególne miesiące bieżącego roku
• Bilanse i rachunek wyników za ……………. rok , F01 za ostatni kwartał br. ( pełna księgowość )
• Zestawienie ewidencji środków trwałych i stawek amortyzacyjnych
• Wyciągi z rachunku bieżącego firmy z ostatnich ........ miesięcy
• Decyzja Urzędu Skarbowego ustalająca wysokość miesięcznej stawki podatku na dany rok ( karat podatkowa )
• Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu za ostatnie 2 lata ( ryczałt karta podatkowa - ważne 30 dni od daty wystawienia )
• Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości odprowadzonych zaliczek na podatek dochodowy za rozliczone miesiące roku bieżącego ( ważne 30 dni od daty wystawienia )
• Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami ( ważne 30 dni od daty wystawienia )
• Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami ( ważne 30 dni od daty wystawienia )III. Dokumenty dotyczące przedmiotu kredytowania i zabezpieczenia

• Umowa przedwstępna kupna - sprzedaży / umowa rezerwacyjna / oświadczenie zbywcy ( druk banku ) / tytuł wieczystego użytkowania / zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu / zaświadczenie o warunkach wykupu, protokół uzgodnień ( wykup / przekształcenie lokalu )
• Aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości lub gruntu - ważny 30 dni od daty wystawienia
• Tytuł prawny nabycia nieruchomości obecnego właściciela: akt notarialny / prawomocne orzeczenie sądu / przydział lokalu / umowa nabycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego
• Zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej zawierające informację: komu przysługuje prawo do lokalu, opis lokalu oraz informacja że nie istnieją przeszkody do wyodrębnienia KW dla lokalu
• Dokument potwierdzający powierzchnię użytkową lokalu np. decyzja o wysokości podatku, pozwolenie na użytkowanie
• Odpis z KRS Spółdzielni / Dewelopera
• Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej umowę ( jeżeli nie jest wymieniona w KRS )
• Promesa o bez obciążeniowym zwolnieniu hipoteki w przypadku obciążenia nieruchomości kredytem Dewelopera / Spółdzielni
• Oświadczenie inwestora zastępczego ( druk banku )
• Zatwierdzony projekt techniczny ( opis techniczny, rzuty pionowe, poziome oraz elewacje )
• Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ( jeżeli nie jest załączona w projekcie technicznym )
• Aktualny wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków ( jeżeli nie jest załączony w projekcie technicznym )
• Wpis z planu zagospodarowania przestrzennego wraz z mapą stanowiącą załącznik dla finansowanej działki potwierdzający przeznaczenie gruntu
• Prawomocne pozwolenie na budowę
• Dziennik budowy
• Harmonogram budowy oraz zestawienie kosztów ( druk banku )
• Operat szacunkowy z dokumentacją fotograficzną

Zapytaj eksperta o szczegóły »
Data: 2016.07.26
Oceń odpowiedź:
0/1